Contact Us

Prof. J.N. Gautam
In charge University Librarian

Contact:

Phone No.: 0751-2442727
Web site: www.jiwaji.edu
E-mail: cljiwajiuniversity@gmail.com